Menu
جمعه, 07 بهمن,1401

آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 

“مصوب 24/3/1371 هیات وزیران”
الف- چگونگی صدور، تمدید و تجدید لغو پروانه کار اتباع خارجی
ماده 1- پروانه کار اتباع خارجی که رویداد با حق کار آنان مورد موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده 121 قانون کار قرار گرفته است، توسط وزارت کار و امور اجتماعی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود.
تبصره 1- صدور رویداد با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی بوده و وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند حسب مورد راساً اقدام نماید.
تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده 126 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور رویداد کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید، ولی تمدید پروانه کار اینگونه افراد، پس از تایید هیات فنی اشتغال مجاز خواهد بود.

ماده 2- کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیراینصورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده 181 قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.

ماده 3- صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
تبصره- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 4- کارفرمایانی که از خدمت اتباع خارجی استفاده می‌نمایند مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 5- تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است.
تبصره- هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرحها، یا تغییر در نوع تخصصهای مصوب قبلی منوط به طرح مجدد موضوع در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.
ماده 6- کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 7- اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار می‌شوند.

ماده 8- تجدید پروانه کار اتباع خارجی – در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار- به استثنای اتباع موضوع ماده 122 قانون کار، پس از موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گردد.

ماده 9- در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در این زمینه طبق ماده 181 قانون کار رفتار خواهد شد.
تبصره- اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.

ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شئون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت ننمایند، اقدام نماید.
تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.
تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از مراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ای که بیش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده‌اند را درخواست نماید.

ماده 11- روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رویداد با حق کار و همچنین صدور، تمدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ب- هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه

ماده 12- هیات فنی اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
استفاده از اطلاعات دقیق و به هنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.
توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تامین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات
بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان‌بندی شده واحد استفاده کننده از خدمات تبعه خارجی
بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایران به جای تبعه خارجی
نظارت بر تعیین و تایید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار

ماده 13- ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می‌باشد:
دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی
یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی
یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور
یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه

ماده 14- جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته‌ای دوبار به دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آ، وزارتخانه، به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

ماده 15- جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رای موافق، معتبر خواهد بود.

ماده 16- اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده 17- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برحسب مورد، هیاتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیات فنی اشتغال در مرکز را به آنان محول نماید.
تبصره – ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال در استانها براساس دستورالعملی می‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

دی ان ان