Menu
جمعه, 07 بهمن,1401

فصل دوم - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

20. قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران کدام است؟
 
         قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریخارجی" مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) مـی باشـد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانونسرمایه گذاری خارجی" یاد می شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه ‌گذاران‌ خارجی می توانند براساس این قانون درکشور سرمایه گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند .
 
21. نقش مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست؟
 
         هرچنـد سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجـاری- صنعتی تابع مقررات سرمایه گذاری در آن منـاطق می باشد اما این امکان نیز فراهم است که سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد سرمایه گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.
   
22.منظور از حمایت در قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟
 
         منظور از حمایت، برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است که بموجب قانون سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار تعلق می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاریهایی که از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
 
23.این حقوق و مزایا کدامند؟
 
بارزترین حقوقی که براساس قانون مذکور به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد، شامل موارد ذیل می باشـد:
•انتقال سود وسرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛
•دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛
• دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی گردد؛
• برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه گذاران داخلی .
 
24. چه تسهیلات و مزایای دیگری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟
 
         سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن بقرار زیر می باشد:
• تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه گذاری وانتقال تکنولوژی به ارز خارجی؛
•تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی؛
•ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به محاکم داوری بین المللی؛
•استفاده از کارشناسان خارجی درامورمربوط به پروژه های سرمایه گذاری؛
•انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور؛
•نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور؛
•دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهای امانی بانکی در خارج از کشور؛
•عدم  شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل.
 
25. در مجوز سرمایه گذاری چه موضوعاتی عنوان می گردد؟
 
         در مجوز سرمایـه گذاری زمینه مـورد سرمایه گذاری، شرکای ایرانـی و خارجـی، نوع و نحوه سرمایه گذاری، درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه گذاری ذکر میگردد.
 
26.چه اشخاصی میتوانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند؟
 
         کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، شرکتها، موسسات و سازمانهای بین المللی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میتوانند طبق مقررات قانون سرمایه گذاری خارجی مبادرت به سرمایه گذاری درکشور نمایند.
 
27.سرمایه گذاری ایرانیان چگونه میتواند مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرارگیرد؟
 
       سرمایه گذاری ایرانیان در صورتی می تواند مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد که سرمایه ایشان منشاء خارجی داشته و سرمایه گذار نیز مستنداتی که موید فعالیتهای اقتصادی و تجاری وی در خارج از کشور باشد را ارائه نماید.
 
28.آیا مجوز سرمایه گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟
 
      بلی. چنانچه سرمایه گذار خارجی پس از صدور مجـوز در مدت مشخصی که به اقتضای طرح مورد سرمایه گذاری و به تشخیص هیات سرمایه گذار خارجی تعیین می گردد، اقدام به ورود بخش مناسبی از سرمایه به کشور ننماید ، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی میگردد .
 
29.تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه گذاری چگونه قابل انجام است؟
 
         سرمایه گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دلایل قانع کننده درخواست تمدید مدت اعتبار نماید. هیات سرمایه گذاری نیز درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.
 
30.آیا شرکتهای دولتی خارجی نیز می توانند براساس قانون سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری درایران بنمایند؟
 
         بلی. شرکتهــای دولتی خارجی میتوانند در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی منتهی رفتار قانون نسبت به اینگونه سرمایه گذاریها همانند سرمایه گذاریهای بخش خصوصی خواهد بود. اقدام به سرمایه گذاری درایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند
 
31.زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی کدام است؟
 
          زمینه های مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد.
 
32.آیا انجام فعالیتهای صرفا تجاری می تواند سرمایه گذاری خارجی محسوب شود؟
 
         انجام فعالیتهای صرفا تجاری، سرمایه گذاری خارجی محسوب نمیشود، لکن فعالیتهــای تجاری که مکمــل فـعــالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد، می تواند بعنوان سرمایه گذاری خارجی به حساب آید.
 
33.آیا سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار می گیرد؟
 
         ســرمایه گذاری خارجـی در امور خدماتی از جمله گردشگری می توانـد تحت پوشش قانون سرمایه گذاری    خارجی قرار گرفته و از مزایای آن برخوردار شود.
 
34.   آیا سرمایه گذاریهای خارجی بطور خودبخود از حمایتهای قانون برخوردار می شوند؟
 
         خیر. برقراری حمایتهای قانون نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری میباشد.
 
35.سرمایه گذاری خارجی که قبلا انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرایطی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟
 
           سرمایه گذاریهایی که در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند می توانند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند .
 
36.آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟چگونه؟
 
         از نظر مقـررات قانـون سرمایـه گـذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه گـذاری جــدیــد و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری درهمان واحد گردد.
 
37.سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است؟
 
از نظر مقررات پذیرش، اینگونه سرمایه گذاریها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش و اخذ مجوز سرمایه گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید می توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانون بهره مند شوند.
 
38.اگر سرمایه گذار خارجی تمایل داشته باشد که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری نموده و بخشی ازسهام آنرادراختیار بگیرد، برای افزایش سرمایه گذاری چه راهکارهایی وجود دارد؟
 
         برای این امر دو راهکار وجود دارد :
         الف. خرید بخشی از سهام موجود به قیمت توافقی؛
         ب. مشارکت در افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی سهام جدید با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود.
 
39.قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در چه قالب حقوقی قابل اجرا هستند؟
 
         قراردادهای ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) و امثال آن (نظیر BOOT و BOO و ...) می توانند از    طریق ثبت شعبه سرمایه گذار خارجی در ایران و یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت پروژه) تحقق یابد.
 
40.منظور از حقوق مالکانه چیست ؟
 
        منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی و یا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناختـه شـده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهـره برداری، انتفـاع و ... تسری می یابد.
 
41. منظور از واگذاری حقوق مالکانه در طرحهای BOT چیست؟
 
منظور از واگذاری حقوق مالکانه حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد مربوطه می باشد که میتواند به طرف ایرانی قرارداد واگذار شود .
 
42.آیا داشتن حساب بانکی درخارج از ایران برای سرمایه گذاری خارجی صادراتی مجاز است؟
 
       افتتاح حساب بانکی درخارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است، و هدف از آن دسترسی مستقیم سرمایه گذارخارجی به ارز حاصل از صادرات برای دریافت سود سهام و سایر پرداختهایی که باید به وی انجام شود، می باشد .
 
43. آیا الزامی از حیث برگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکتهای مشترک و واحدهای         سرمایه پذیر وجود دارد؟
 
        خیر. بطور کلی هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی شود و ارز مربوطه در اختیار صادرکننده است تا به هر نحو که تشخیص می دهد مورد استفاده قرار گیرد.
 
44.آیا سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را بیمه کند؟ چگونه بیمه ای؟
 
        سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را در مقابـل خطرات غیر تجاری (سیاسی) نزد موسسه بیمـه    سرمایه گذاری کشور متبوع خود بیمه نماید. چنانچه طبق قــرارداد بیمه وجوهــی به سرمایه گـــذار پرداخت شود، موسسه بیمه گر می تواند درمقام جانشین سرمایه گذار، مطالبه خسارت پرداختی ناشی از حقوقی که اصالتا" به سرمایه گذار تعلق داشته را بنماید .
 
45. اختلاف میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و یا سرمایه گذار خارجی و دولت به کدام مرجع قابل ارجاع است؟
 
       بطــور کلی حل وفصل اختلاف مبان سرمایه گذاران ایرانی و خارجی و ارجاع آن به محاکم داخلی و خارجی یا مراجع داوری بین المللی تابع توافق صورت گرفته میان سرمایه گذاران می باشد. لکن در مواردیکه طرف دعوی شرکت یا بخش دولتی ایرانی باشد ارجاع اختلاف به محکمـه خارجی یا داوری بین المللی منوط به رعایت تشریفات قانونـی مربوطـه توســط طرف دولتـی ایرانـی می باشد. بر همین اساس، اصل ارجاع اختلاف به محاکم و داوری     بین المللی مبتنی بر توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در قراردادهای دوجانبه امری پذیرفته شده است.
 
46. اختلافات سرمایه گذاری چگونه قابل حل و فصل است؟
 
      اختلافات سرمایه گذاری به 3 گروه قابل تفکیک است وبرای حل وفصل هریک راهکار خاصی وجود دارد:
 الف. حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی: نحوه حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذاران داخـلی و خـارجی بستگی به توافق طرفین سرمایه گذاری دارد که ممکن است ابتدائاً از طریق مذاکره و توافق دوستانه انجام گیرد و در صورت عدم حصول تفــاهم به دادگاههــای داخلی، دادگاههــای خارجی و یا مراجــع داوری بین المللی و یا داوری موردی ارجاع گردد. هیچ منع قانونی برای انتخاب هر یک از روشهای پیش گفته وجود ندارد.
 ب. حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و دولت: بر اساس ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجیلت از طریق مذاکره حل و فصل نگردد سرمایه گذار با دو راه روبروست: ، چنانچه اختلاف بین سرمایه گذار و دو
•اختلاف را در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد و یا؛
•در چارچوب موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، اختلاف را به مراجع داوری که در موافقتنامه پیش بینی شده است ارجاع دهد.
 ج. حل و فصل اختلاف بین دولت ایران و دولت سرمایه گذار خارجی: این نوع اختلافات معمولاً به اختلافات بین سرمایه گذاران ارتباطی ندارد و بیشتر به تعهدات منتسب به دولتها و اجرا و تفسیر قراردادها          می پردازد. حل و فصل اینگونه اختلافات نیز در موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری پیش بینی می شود.
 
47. آیا اصولاً تملک زمین در ایران توسط خارجیان امکان پذیر است؟
 
       بلی در چارچوب قانون و آئین نامه استملاک اتباع خارجیمالکیت زمین در حدود مصارف شخصی توسط اشخـاص حقیقی خارجی امکان پذیر است. احراز مالکیت منوط به اخذ مجوز خاص از وزارت امورخارجه می باشد.،
 
48. آیا تملک زمین برای امور صنعتی و کشاورزی توسط اتباع خارجی مجاز است؟
 
       خیر . تملک زمین برای مصارف صنعتی وکشاورزی که بیش از نیازهای شخصی تلقی می گردد مجاز نیست.
 
49.پس نحوه تملک زمین در طرح سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟
 
        همـانطور که در پاسخ سئوال قبلی ذکـر شد تملک زمین به نـام تبعه خارجی امـکان پذیر نمی باشد لکن چنانچه طرح سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد، مجاز خواهد بود.
 
50.منظور ازشرکت ایرانی چیست؟
 
        منظور از شرکت ایرانی شرکتی است که صرفنظر از تابعیت شرکاء یا سهامداران آن، طبق قانون تجارت ایران تشکیل شده و به ثبت رسیده باشد.

دی ان ان