Menu
جمعه, 07 بهمن,1401
فصل چهارم - سرمایه خارجی
 

58.اشکال سرمایه خارجی چیست؟
 
         اشکال سرمایه خارجی طبق قانون سرمایه گذاری خارجی بسیار متنوع بوده و علاوه بر سرمایه نقدی کلیه اشکال غیرنقدی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی وخـدمات تخصــصـی را نیز شامل مـی گردد (برای اطلاع بیشتر به ماده "2" آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مراجعه شود.).
 
59.آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است؟
 
        فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می باشند که از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ارز قابل قبول تلقی شوند.
 
60.سرمایه نقدی چگونه به کشور وارد می شود؟
 
        سرمایه نقدی خارجی باید از طریق سیستم بانکی ویا مجاری رسمی مورد تائید بانک مرکزی به کشور وارد شود. بدیهی است که ارزهای وارده نیز باید جزو ارزهای قابل قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
61.آیا ارز نقدی وارده به کشور می بایست به ریال تسعیر گردد؟
 
       آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه گذار لازمست به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانکی  توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز بانک خریداری شده و معــادل ریالی ارز وارده به حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می گردد.
 
62. آیا سرمایه گذار خارجی می تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننموده و از آن برای پرداخت بهای سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه گذاری استفاده نماید؟
 
        ارز نقدی همانطوریکه می تواند به ریال تبدیل شود، می تواند بصورت ارز در حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه گذاری برای پرداخت بهای سفارشات خارجی و یا سایر هزینه های ضروری طرح مورد نظر عینا" مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری سرمایه بصورت ارز  نه تنها سرمایه گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته بلکه به وی این امکان را می دهد تا در زمان مناسب و به تشخیص خود از آن استفاده نماید.
 
63. تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام می شود؟
 
       نرخ محاسبه برای آورده نقدی سرمایه گذاران خارجی نرخ رایج درشبکه پولی رسمی کشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی می باشد.
 
64. آیا برای تقویم سرمایه خارجی ارزیابی آن لازمست؟
 
       بلی. تقویم ارزش سرمایه خارجی اعم از اینکه بصورت سرمایه نقدی یا غیرنقدی باشد ضروریست. در مــورد سرمــایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانک در روز ورود مبنای ارزیابی قرار می گیرد.
 
65. ورود ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیرنقدی) مستلزم طی چه تشریفاتی است؟
 
       اصـــولا" ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود کالای تجاری نیست و صرفا" به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری اقلام غیرنقدی از هرقبیل براساس فهرستی که قبلا" به تصویــب رسیده و در وزارت بازرگانی ثبت سفارش آماری شده است، مستقیما" قابل ورود به کشور می باشد.
 
66. آیا این بدان معناست که ورود سرمایه غیرنقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد؟
 
      همینطور است. برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز، گشایش اعتبار اسنادی و اموری از این قبیل نمی باشد.
 
67.  آیا ورود سرمایه های غیر نقدی خارجی مستلزم پرداخت هزینه های خاصی است؟
 
         سرمایه غیر نقدی خارجی به استثنای ماشین آلات خط تولید در طرحهای صنعتی و معدنی، همانند سایر کالاهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشند.
 
68. در مورد ورود دانش فنی چه ضوابطی باید رعایت شود؟
 
      دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشکال قابل قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته شده و پس از ارزیابی به عنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید. البته قبـل از مرحله ورود دانش فنــی، نظر وزارتخانه ذیربط نیز کسب می گردد.
 
69. آیا پرداخت حق لیسانس یا رویالتی مجاز است؟
 
     بلی. در حالتی که دانش فنی قرار نیست بعنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه کننده تکنولوژی می باشد.
 
70. ضابطه قابل قبول برای پرداخت حق لیسانس یا رویالتی به طرفهای خارجی چیست؟
      در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید درمحاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده شده و خـالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی، به لیسانس دهنده قـابل پرداخت می باشد . بعبارت دیگر براساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه میگردد.
 
71. آیا امکان ثبت حق اختراع و علائم تجاری درایران وجود دارد؟
 
      حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات کشور قابل ثبت و حمایت قانونی می باشد.
 
72. آیا ارائه فهرست سرمایه های غیرنقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است؟
 
      بلـــی. سرمایه گذار خارجی قبل از اقـدام به ورود سرمـایه باید صورت تفصیلی سرمـایه های غیرنقـدی که می خواهد به کشور وارد نماید شامل مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه کاتالوگهای مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری تسلیم نماید. پس از آنکه فهرست به تأئید رسید سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه گذار در یک یا چند محموله و بدون هیچگونه تشریفات خاصی قابل ورود به کشور می باشد.
 
73. آیا ورود دانش فنی نیاز به بررسی قبلی دارد؟
 
      قراردادهای دانش فنی و خدمات تخصصی اعم از اینکه به صورت سرمایه به کشور وارد شود یا اینکه در نظـر باشد پـرداختهایی از بابت آنها صـورت پذیـرد، می بـایستی بهمـراه در خـواست سرمایه گذاری خارجی به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد. سازمان سرمایه گذاری با وزارتخـانه ذیربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورتهای لازم را انجام خواهد داد.

دی ان ان