Menu
پنجشنبه, 24 خرداد,1403

دستورالعمل اقدامات اجرایی در رابطه با اشتغال اتباع خارجی در استانها "مورخ 20/1/1369 "

 

الف- تمدید پروانه کار گروه پزشکی
تمدید پروانه کار کلیه پزشکان و پیراپزشکان و سایر حرف وابسته (داروسازی، دانپزشکی، علوم آزمایشگاهی) که در سایر ارگانهای دولتی مشغول به کار می‌باشند پس از ابلاغ مصوبه دسته‌جمعی و یا انفرادی آنان با رعایت مقررات مربوطه در استانها بلامانع می‌باشد.
تبصره- پروانه کار گروه فوق براساس مصوبه معتبر هیات سه نفری و حداکثر برای مدت یک سال تمدید می‌گردد.

مدارک لازم جهت تمدید پروانه کار گروه پزشکی
1. درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار
2. ارائه مدرک تحصیلی ارزشیابی شده تبعه خارجی
3. تکمیل دو برگ فرم (پرسشنامه تمدید پروانه کار)
4. ارائه فیش بانکی به مبلغ 30000 ریال واریز شده به حساب 132 خزانه‌داری کل (به استثنای پناهندگان)
5. ارائه اصل پروانه کار
6. ارائه اصل گذرنامه برای تطبیق مشخصات
7. ارائه تصویر دفترچه پناهندگی و یا کارت رانده‌شدگی معتبر (برای آن گروه که پناهنده و رانده شده می‌باشند).
ب- تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای همسر ایرانی
تمدید یا تجدید پروانه کار این گروه به استثنای اتباع خارجی شاغل در دستگاههای دولتی (که نیاز به مصوبه هیات سه نفری دارند) با رعایت کامل مقررات در استانها بلامانع است.

مدارک لازم جهت تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای همسر ایرانی
1. درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار
2. تکمیل دو برگ فرم پرسشنامه تمدید پروانه کار
3. ارائه فیش بانکی به مبلغ 30000 ریال واریز شده به حساب 132 خزانه‌داری کل
4. ارائه اصل شناسنامه و سند ازدواج همسر ایرانی جهت رویت
5. ارائه اصل پروانه کار
6. ارائه رضایت همسر ایرانی که به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد.
7. ارائه رضایت کارفرمای قبلی مبنی بر موافقت با اشتغال تبعه خارجی در محل جدید (جهت تجدید پروانه کار)
ج- تمدید و یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای اقامت طولانی
تمدید و یا تجدید پروانه کار گروه فوق که دارای حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالی و یا پروانه کار معتبر در کشور باشند با رعایت کامل مقررات بلامانع است.

مدارک جهت تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی دارای اقامت طولانی
1. درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار
2. تکمیل دو برگ پرسشنامه تمدید پروانه کار
3. ارائه فتوکپی پروانه اقامت معتبر
4. ارائه رضایت کارفرمای قبلی مبنی بر موافقت با اشتغال تبعه خارجی در محل کار جدید (جهت تجدید پروانه کار)
د- تمدید و تجدید پروانه کار رانده شدگان عراقی (دارای کارت رانده‌شدگی) شاغل در بخشهای غیردولتی نیز پس از دریافت مدارک لازم ازجمله دریافت فیش بانکی بلامانع است.
ﻫ - تمدید و تجدید پروانه کار پناهندگان (دارای دفترچه پناهندگی) شاغل در بخشهای غیردولتی نیز پس از دریافت مدارک لازم جهت تمدید پروانه کار (به استثنای فیش بانکی) بلامانع می‌باشد.

اقدامات اجرایی
1. بررسی درخواستهای واصله و کنترل مدارک دریافتی
2. تشکیل پرونده برای تبعه خارجی (اولین تمدید)
3. تکمیل پرسشنامه‌های تمدید و یا تجدید پروانه کار
4. تمدید اصل پروانه کار حداکثر به مدت یک سال
5. امضاء و مهر پروانه کار
6. تحویل پروانه کار به کارفرما و یا نماینده کارفرما
7. ارسال یک نسخه از پرسشنامه تمدید به اداره کل اشتغال اتباع خارجی جهت انعکاس در آمار مربوطه
8. ارسال پرونده به بایگانی
تذکرات مهم
الف- صدور رویداد ورود با حق کار و همچنین صدور پروانه کار جهت کلیه اتباع خارجی فقط در تهران و توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
ب- تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی که انجام آن در این دستورالعمل به عهده استانها محول نگردیده است کلاً در اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
ج- صدور کارت کار جهت آوارگان مسلمان افغانی براساس طرح اشتغال آوارگان مسلمان افغانی کماکان به عهده استانهای مربوطه می‌باشد.
د- بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی و شرکتهای تجاری در استانها که از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده می‌نمایند نیز از وظایف ادارات کل کار و امور اجتماعی می‌باشد که ضروری است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات اشتغال اتباع خارجی مراتب از طریق مراجع قضایی استان مربوطه پیگیری و رونوشت آن به اداره کل اشتغال اتباع خارجی ارسال خواهد شد.
ﻫ - از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 7882-م مورخ 15/12/62 لغو و بلااثر می‌باشد

دی ان ان