Menu
پنجشنبه, 03 اسفند,1402
مشارکت سازمانهای توسعه ای در سرمایه گذاری در طرح ها با بخش غیر دولتی

سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته میتوانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک به بخش های غیردولتی نماید. نوع طرح های اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت  راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شوند و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند.

دی ان ان