Menu
پنجشنبه, 03 اسفند,1402

بررسی تولید ناخالص داخلی، واقعیاتی را در خصوص رفاه اقتصادی نمایان می سازد. باید توجه داشت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور یا یک استان صرفاً به واسطه تولید ناخالص داخلی تعیین نمی شود، بلکه شاخص بهتر، تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می دهد. بر اساس بررسی های به عمل آمده تولید ناخالص داخلی سرانه استان همدان (به قیمت بازار) در سال 1392 به میزان 159028 میلیارد ریال و در سال 1393به میزان 181803 میلیارد ریال بوده است.

 

جایگاه استان همدان در کشور از حیث برخی شاخص های اقتصادی طی سالهای(92 ـ 1393)

(مبالغ به میلیارد ریال )

عنوان / سال

1392

1393

محصول ناخالص داخلی استان بدون نفت

 (به قیمت بازار)

159028

181803

ارزش افزوده استان

158275

181156

ارزش افزوده کشاورزی

46502

53047

ارزش افزوده معدن

862

924

ارزش افزوده صنعت

15073

16884

ارزش افزوده ساختمان

8110

7706

ارزش افزوده عمده فروشی ، خرده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها

26633

31528

ارزش افزوده هتل و رستوران

1291

1556

ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

9487

14491

ارزش افزوده واسطه گری های مالی

1558

1192

جمع ستانده های بخش های عمده اقتصادی

251571

287056

ستانده کشاورزی

66863

76639

ستانده افزوده معدن

1029

1081

ستانده افزوده صنعت

55036

61910

ستانده  ساختمان

18771

17943

ستانده  عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها

32785

38638

ستانده  واسطه گری های مالی

2465

2356

دی ان ان